Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
3319/2017 Arrendamiento de Bien Inmueble [Finca Rústica] por Adjudicación Directa [Ayuntamiento arrendador]
3360/2017 Arrendamiento de Bien Inmueble [Vivienda/Local/Nave/...] Por Concurso [Ayuntamiento Arrendador]
3526/2017 Modificació d'un Contracte d'Obres (no prevista en la documentació que regeix la licitació)
2653/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d’Adjudicació, al Preu Més Baix
obert 2671/2017 Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación Serveis de gravació i divulgació d'esdeveniments, activitats, festes i altres actes públics municipals organitzats per l'Ajuntament de Son Servera o de rellevància per a la societat serverina
2156/2017 Contracte menor de serveis
1406/2017 Arrendamiento Bien Inmueble [vivienda/local/nave/…] por adjudicación directa (Ayuntamiento arrendatario)
1598/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d’Adjudicació, al Preu Més Baix
1169/2017 Modificació d'un Contracte d'Obres (no prevista en la documentació que regeix la licitació)
1361/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d’Adjudicació, al Preu Més Baix
Obert 140/2017 Contracte de Serveis per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d'Adjudicació, al Preu més Baix Serveis d’actualització, rectificació i elaboració de l’inventari de béns municipals dels exercicis 2016 i 2017, partint del darrer inventari aprovat pel Ple de d’aquesta Corporació, corresponent a 31 de desembre de 2015. 9.300,00 euros Formalització

Histórico del Perfil del Contratante